Huisregelement

Huisregelement

Reglement TTM Dancecompany

 

Algemeen

* Binnen TTM is er geen plaats voor pesten.

* Binnen TTM wordt er nauw toegezien dat de principes van “sport met grenzen” nageleefd worden.

* Moest er zich toch een ongelukkig voorval voordoen, mag er altijd contact opgenomen worden met onze API (Annick Coopmans).

* De danszalen maken deel uit van een openbaar gebouw, dus ook hier is roken ten strengste verboden.

* De dansschool is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van kledij en andere persoonlijke bezittingen. Daarom vragen we om kostbare bezittingen dan ook zo veel mogelijk thuis te laten en de danskledij te voorzien van de naam van de danser.

* Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering i.v.m. voorstellingen of inhaallessen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les, tenzij een feestdag in dat weekend valt.

* De dansschool, de lesgevers alsmede de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen die plaatsgrijpen voor en/of na de uren van de dansles waarvoor desbetreffend lid werd ingeschreven.

* De verantwoordelijk van de dansschool gaat pas in vanaf de aanvang van de les tot het einde van de les, en beperkt zicht tot de ruimtes waar de danslessen plaats vinden. Ouders of begeleiders dienen hun kind dan ook tijdig naar de dansruimte te brengen en ook tijdig aan de dansruimte op te halen. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor leden die zich niet in de dansruimte bevinden.

* Gelieve de dansschool tijdig op de hoogte te brengen van enige wijzigingen aan de contactgegevens. Zo wordt u verzocht om uw nieuw adres, telefoonnummer of e-mailadres zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

* Alle communicatie die van de dansschool uitgaat verloopt via e-mail en via de speciaal aangemaakte groepen op facebook. Het is dan ook belangrijk dat elk e-mailadres in ons bezit is. Dit wordt u gevraagd bij de inschrijving. Daarom vragen wij ook om regelmatig en met de nodige aandacht uw e-mail na te kijken.

* Bij afwezigheid van een lesgever zal gepaste vervanging geregeld worden. Indien dit echter niet mogelijk is, dan wordt de les naar een later tijdstip verplaatst.

* In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een les weg vallen. Er wordt dan gezocht naar een andere groep om de leerling in te plaatsen. Als er geen oplossing gevonden wordt, dan kan het inschrijvingsgeld terug betaald worden.

* We behouden het recht om af te wijken van alle informatie verstrekt op de website en deze te wijzigen. Tevens zijn zet- en drukfouten voorbehouden in alle uitingen van de dansschool.

* Er wordt verwacht dat elke leerling zo veel mogelijk lessen volgt, zodat er naar de optredens kan toegewerkt worden.

 

Inschrijving

* De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar, ze is pas geldig na het betalen van het lidgeld. Bij overschrijving naam danser + groep(en) vermelden.

* De betaling van het inschrijvingsgeld dient onmiddellijk bij de inschrijving betaald te worden. De betaalde som kan in geen geval terugbetaald worden. De dansschool kan eventueel beslissen om het inschrijvingsgeld terug te betalen in geval van een ernstige blessure, mits een doktersattest waarin vermeld staat dat de danser niet meer kan/mag dansen. Het terug te betalen bedrag wordt pro rata berekend.

* Indien het inschrijvingsgeld niet betaald is binnen de gevraagde termijn, kan de danser de les niet volgen.

* Kortingen worden bepaald bij de aanvang van het schooljaar.

* De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

* Stroomt een leerling later in het schooljaar in, dan wordt het inschrijvingsgeld pro rata berekend, vanaf het moment van inschrijving.

* Elke nieuwe leerling kan gebruik maken van een proefles. Op het tijdstip van de les vragen wij 8€ te betalen, die bij inschrijving afgetrokken wordt.

* Informatie die bijdraagt tot een goede omgang tussen leerkracht en leerling graag bij de inschrijving melden. Dit om minder prettige omstandigheden te voorkomen vb. (ziektes, angsten, afwijkingen, ….). Zo kunnen wij als leerkracht optimaal reageren en handelen. Bij het niet vermelden van belangrijke informatie, is de dansschool niet verantwoordelijk voor een eventuele niet meest efficiënte reactie.

Verzekering

* Indien je ervoor gekozen hebt om niet verzekerd te zijn, zijn de volgende punten niet van toepassing.

* De dansers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, eventuele voorstellingen en op de kortste weg van en naar huis.

* Geef kennis van een opgelopen blessure! Heb je een blessure opgelopen tijdens de dansles, breng dan zowel de lesgever als Joyce hiervan onmiddellijk op de hoogte. Op die manier kunnen je verzekeringspapieren spoedig en correct in orde gebracht worden.

 

Lessen

* In onze dansschool is er aandacht voor ELKE danser, talent of niet. Daarom zorgen de lesgevers ervoor dat elke danser voldoende kansen en aandacht krijgt die hij/zij verdient.

* De lessen starten de 3e week van september en lopen t/m juni. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gaan de lessen niet door.

* De indeling van de lessen gebeurt tot 12 jaar per leeftijd en discipline. Vanaf 12 jaar is dit volgens discipline en volgens niveau van de danser. Zo kan ieder kind/jongere zich opwerken naar zijn/haar gewenste niveau. Het zijn de lesgevers die beslissen in welke groep de danser de lessen volgt, naar gelang de opgedane kennis en vorderingen. Niettemin kan de lesgevers een afwijkende beslissing nemen op basis van een individuele evaluatie van de danser. Zo kan een leerling wegens uitzonderlijke dansprestaties en danskwaliteiten vroegtijdig overgaan naar een hogere groep.

* Aanwezigheid van de ouders, familie, vrienden, … tijdens de dansles wordt niet toegelaten! Dit kan de concentratie van de dansers verstoren. Afwijkingen kunnen toegestaan worden door de lesgever. Op het einde van de les mogen bovenstaande personen de zaal betreden om de danser op een vlotte manier te komen ophalen.

* Kauwgom en GSM-gebruik is in de dansles verboden.

* Alle choreografieën zijn eigendom van de dansschool.

 

Kledij

* Sieraden, horloges en piercings zijn uit voorzorgs- en veiligheidsredenen ten strengste verboden.

* Tijdens de lessen graag het haar goed vast doen, om gezichtshinder te voorkomen.

* Zorg ervoor dat de danser steeds aangepaste kledij en de juiste schoenen draagt.

* Propere schoenen.

* Voor onze Mini’s, hebben we een uniform voorzien, alsook voor klassiek ballet en pointes.

Optredens / dansvoorstellingen

* Het deelnemen aan de dansvoorstellingen en of optredens is niet verplicht. Maar wel aangeraden, daar we in de lessen daar naartoe werken. De dansers willen tenslotte ook tonen wat ze geleerd hebben.

* Indien een danser niet kan meedoen met het jaarlijkse optreden, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven aan de lesgever.

 

Sociale media

* Filmen en fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder de toestemming van de lesgevers.

* Het op sociale media plaatsen van foto’s of beeldmateriaal is verboden zonder toestemming van de lesgevers.

* Alle deelnemers aan een van onze lessen, kampen of evenementen geven de toelating tot het nemen van foto’s en het maken van filmpjes door iemand van de dansschool. Deze kunnen later gebruikt worden voor promotie van de dansschool.

* Wilt u niet dat uw dochter/zoon in beeld gebracht wordt, gelieve dit dan kenbaar te maken op het inschrijvingsformulier.

Veiligheid

* Gelieve de kinderen aan de danszaal af te zetten en weer op te halen. Wij vragen om de om de kinderen niet alleen naar de straat te laten gaan.

 

Aan elk dansend lid wordt de mogelijkheid geboden een t-shirt of pull van de dansschool aan te kopen. Het wordt geapprecieerd indien men dit t-shirt of deze pull draagt tijdens de lessen. U kan deze stukken bestellen via het bestelformulier te downloaden via onze website of een exemplaar te vragen aan de lesgever.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het inschrijvingsgeld voor het komend/lopend dansjaar, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met dit huishoudelijk reglement dan Dansstudio TTM.